6 گام ضروری دولت ها برای جلوگیری از جرائم اینترنتی​چگونه می توان از وقوع جرائم اینترنتی جلوگیری کرد؟ ESET با تدوین 6 گام کلی به این سئوال پاسخ داده است تا با رعایت این قوانین بتوانیم از وقوع اینگونه جرائم و تحدید های اینترنتی در جوامع جلوگیری کنیم.
پرشیاسیس خاورمیانه-  نماینده eset آسیا – به تازگی مجموعه ای از قوانین 25 ساله و خلاصه شده در 6 بند با تمرکز بر چگونگی جرائم کامپیوتری و اینترنتی  که فعالیت کاربران را در فضای مجازی به مخاطره می اندازد منتشر شده است.


به گزارش پرشیاسیس خاورمیانه-  نماینده eset آسیا – به تازگی مجموعه ای از قوانین 25 ساله و خلاصه شده در 6 بند با تمرکز بر چگونگی جرائم کامپیوتری و اینترنتی  که فعالیت کاربران را در فضای مجازی به مخاطره می اندازد منتشر شده است.
پرشیاسیس این 6بند را به صورت شش گام اساسی برای پیشگیری از این گونه مخاطرات به این شرح منتشر کرده است.
 
  1. فشار های بین المللی: کشوری که این قوانین را دور میزند باید توسط جامعه ی بین المللی تحریم شود.
  2. اولویت های ملی هر کشور: با استفاده از منابعی برای شناسایی و دستگیری مجرمان اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد.
  3. عامل های دستگیری سریعتر مجرمان: شامل طیف وسیعی از اقداماتی است که برای جلوگیری از جرم و یا دستگیری جنایتکاران و مجرمان اینترنتی اعمال می  شود. از جمله محکوم کردن مجرمان و یا افزایش سرعت در اعمال مجازات در ازای اعمال مجرمانه که توسط مجرم صورت گرفته است
  4. آموزش های اخلاقی:افزودن موضوعاتی در خصوص فضای سایبری و کامپیوتری به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی که در آینده با ان روبرو خواهیم شد، به کتب آموزشی مدارس توسط آموزش و پرورش هر کشور. مزایای این روش در دراز مدت مشخص می شود.
  5. ایجاد فرصت هایی برای بهبود کشورهای در حال توسعه: ایجاد مشاغل دور کاری و یا آموزش و یا ایجاد مشاغل در حوزه هایی که از جرائم اینترنتی جلوگیری می کنند.
  6. پیش بینی مشکلات (اندازه گیری مشکل): اندازه گیری احتمال بوقوع پیوستن یک مشکل و یا جرم اینترنتی برای پیشگیری از آن.


لازم به ذکر است از این شش بند می توان به عنوان گام های اساسی برای جلوگیری از جرایم فضای سایبری یاد کرد. در این بیانیه امده است: روند به نتیجه رسیدن این فرایندها مطمعنا طولانی خواهد بود اما نتایج مثبت آن در آینده می تواند تاثیرات فراوانی بر نحوه جلوگیری از جرایم سایبری بگذارد.