اطلاعات ثبت


اطلاعات ثبتی، حقوقی و مالی


  • نام شرکت: پرشیاسیس خاورمیانه
  • شماره ثبت: ۳۷۱۴۲۱
  • تاریخ ثبت: ۱۳۸۸
  • کد ملی: ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۳۹
  • محل ثبت: تهران
  • شماره کد اقتصادی: ۴۱۱۳۷۹۹۸۸۳۹۸
  •